Podmienky súťaže YOUR DREAM JOB

1. Organizátor súťaže

Organizátorom súťaže s názvom "YOUR DREAM JOB ". (ďalej len ako "súťaž") je spoločnosť McROY Slovakia, a.s., so sídlom Pribinova 4, 811 09 Bratislava, IČO: 45 251 665, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I., oddiel: Sa, vložka č. 4889/B (ďalej len ako "Organizátor"). Organizátor vydáva tento Štatút súťaže (ďalej len "štatút").

2. Trvanie súťaže

Trvanie súťaže Súťaž začína dňa 24.09.2013 a končí sa dňa 11.11.2013 (ďalej len "doba trvania súťaže"). Divoká karta trvá až do 18.11.2013. V termíne 12. až 18.11.2013 je teda možné hrať iba o „divokú kartu“. Hra o 4 cenu trvá od 7.11.2013 až do 20.12.2013 do 12:00. Po celú dobu trvania súťaže je štatút zverejnený na webovej adrese www.yourdreamjob.sk.

3. Účastníci súťaže

Účastníkom súťaže sa na účely tohto štatútu rozumie každá fyzická osoba, ktorá spĺňa nasledovné podmienky súťaže (ďalej len "Účastník súťaže"):

a) vek nad 18 rokov,

b) trvalé alebo prechodné bydlisko na území Slovenskej republiky,

c) nie je zamestnancom Organizátora ani osobou jemu blízkou v zmysle ustanovenia § 116 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len ako "Občiansky zákonník") a

d) nepatrí medzi osoby, ktoré sú majetkovo alebo personálne prepojené s reklamnými a promotion agentúrami, ktoré vykonávajú činnosti súvisiace so zabezpečením súťaže vrátane ich blízkych osôb v zmysle ust. § 116 Občianskeho zákonníka.

4. Výherné ceny

Cena č. 1: stáž s jednou z osobností :Adela Banášová, Jaroslav Žídek, Ivana Christová, Vladimír Masár, Richard Antonius Maria Van Het Bolscher, Milan Dubec, Igor Rattaj, Svetlana Dankovičová, Simone Dulies, Matěj Drlička, Rudolf Biermann, Nils Jebens , podľa realizovaného dotazníka na www.yourdreamjob.sk, absolvovanie kurzu „Značka si Ty“ od spoločnosti Happy Company, týždenný SKIPAS od Tatry Mountain Resorts, zabezpečené ubytovanie.

/výherca MILIÓNOVÉHO DREAM JOBU získava stáž u mentora Igora Rattaja a v termíne od 1. 12. 2013 do 30. 04. 2014 bude testovať a hodnotiť zjazdovky, hotely, wellnes, reštaurácie, bary. adrenalínové atrakcie, atď... od spoločnosti Tatry Mountain Resorts/

Cena č. 2: voucher pre 2osoby do McROY&Co Lounge, voucher pre 2 osoby na degustačné menu reštaurácii Braserrie Anjou , Poukážka na masáž, Mary Kay® Toaletná voda Forever Orchid™ , 50ml, voucher do kaderníctva, darčeková poukážka, holiaci strojček, romantická večera pre dvoch v reštauráciách Cowboys, Hergetova Cihelna a Kampa Park, a ďalšie ceny.

Cena č. 3: 12 x DIVOKÁ KARTA, teda istý postup do finálneho výberu stážistov pre mentorov podľa realizovaného dotazníka

Cena č. 4: 1 x nový Iphone 5S

Pre výhercov ceny č. 1 bude zabezpečené ubytovanie.

5. Podmienky súťaže

Do žrebovania o výherné ceny uvedené v čl. 4 štatútu bude zaradený každý Účastník súťaže, ktorý spĺňa podmienky uvedené v čl. 3 štatútu a ktorý sa prihlási na webovej stránke www.yourdreamjob.sk s udaním nasledovných údajov: meno, priezvisko a e-mailová adresa. Účastníci súťaže budú vyzvaní prostredníctvom e-mailu na predloženie svojich profesijných životopisov.

Podmienkou pre získanie Ceny č. 3 je okrem podmienok uvedených v čl. 3 štatútu získanie najväčšieho počtu lajkov za stránku s výsledkami absolvovaného testu u jednej z osobností vymenovyných v čl. 4 tohto štatútu. Stránka s výsledkami testov u jednej z osobností bude automaticky po ukončení testu vygenerovaná FB aplikáciou na URL: http://www.facebook.com/McROY.Your.Dream.Job/app_394774690623270

Podmienkou pre získanie Ceny č. 4 je okrem podmienok uvedených v čl. 3 štatútu lajkovanie FB stránky https://www.facebook.com/McROY.Your.Dream.Job?ref=hl prostredníctvom FB aplikácie na URL: https://www.facebook.com/McROY.Your.Dream.Job/app_394774690623270

6. Žrebovanie a odovzdanie cien

Na základe predložených profesijných životopisov podľa čl. 5. štatútu mentori uskutočnia po predselekcii vykonanej Organizátorom výber výhercov ceny č. 1. Okrem jedného vybraného kandidáta ku každému mentorovi budú predselekciou orgnizáítora určení aj dvaja náhradníci. Predselekcia Organizátorom bude prebiehať formou posúdenia profesijných životopisov účastníkov.

Žrebovanie Ceny č. 2 sa uskutoční v dňoch 30.9.2013, 7.10.2013, 14.10.2013, 21.10.2013, 28.10.2013 a 4.11.2013 v sídle Organizátora a vykoná sa prostredníctvom náhodného výberu zo všetkých Účastníkov súťaže, ktorí splnia podmienky súťaže stanovené týmto štatútom a ktorí súčasne dajú "zdieľať" súťaž na svojom profile v sociálnej sieti Facebook, Linkedin a Twitter.

Cenu č. 3 získava účastník súťaže, ktorý splní podmienky súťaže stanovené týmto štatútom a ktorý súčasne získa najviac lajkov za stránku s výsledkami jeho testu s jednou z osobností na www.yourdreamjob.sk , ktorá bude vygenerovaná FB aplikáciou DIVOKÁ KARTA na URL adrese http://www.facebook.com/McROY.Your.Dream.Job/app_394774690623270.Výhercovia všetkých cien budú oboznámení o výsledkoch súťaže e-mailovou formou. Spôsob a termín odovzdania výhernej ceny Organizátor dohodne s výhercom. Výhercovia súťaže budú zverejnení najneskôr do 7 pracovných dní od žrebovania na internetovej stránke www.yourdreamjob.sk. Ak sa Organizátorovi nepodarí skontaktovať s výhercom alebo sa výherca s Organizátorom nedohodne na spôsobe a termíne odovzdania výhernej ceny do 10 kalendárnych dní odo dňa zverejnenia výsledkov žrebovania, Výherca stráca nárok na výhru a výhra bude ponúknutá náhradníkovi, a to podľa poradia, v akom boli vyžrebovaní.

Žrebovanie ceny č. 4 bude prebiehať dňa 20.12.2013 po 12:00 v sídle Organizátora. Spôsob a termín odovzdania výhernej ceny Organizátor dohodne s výhercom.

Výhercovia súťaže budú zverejnení najneskôr do 7 pracovných dní od žrebovania na internetovej stránke www.yourdreamjob.sk. Ak sa Organizátorovi nepodarí skontaktovať s výhercom alebo sa výherca s Organizátorom nedohodne na spôsobe a termíne odovzdania výhernej ceny do 10 kalendárnych dní odo dňa zverejnenia výsledkov žrebovania, Výherca stráca nárok na výhru a výhra bude ponúknutá náhradníkovi, a to podľa poradia, v akom boli vyžrebovaní.

Organizátor si vyhradzuje právo konečného rozhodnutia, či podmienky stanovené pre výherné ceny boli splnené alebo nie.

V prípade, ak výherca cenu odmietne alebo cenu z akéhokoľvek dôvodu neprevezme v lehote 14 dní od zverejnenia výsledkov súťaže na webovom sídle Organizátora, resp. nesplní inú podmienku podľa tohto štatútu, výherná cena bude určená náhradníkovi.

Výherné ceny nemôžu vyhrať tí Účastníci súťaže, ktorí nesplnili, aj keď iba čiastočne, podmienky súťaže podľa čl. 5 štatútu.

7. Dane

Pokiaľ hodnota výhernej ceny podlieha dani z príjmov v zmysle zákona č. 595/2003 Z.z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov, daň z príjmu uhrádza výherca súťaže, ako aj všetky poplatkové povinnosti, ktoré sa môžu vzťahovať na nadobudnutie výhry výhercom v celej zákonom stanovenej výške. Organizátor poskytuje výhru pred zdanením a nezodpovedá za daňové povinnosti výhercu vyplývajúce z výhry. Hodnota výhernej ceny bude oznámená výhercovi pri jej odovzdaní.

8. Osobné údaje

Každý Účastník súťaže udeľuje svojou účasťou v súťaži Organizátorovi súhlas so spracovaním nasledovných osobných údajov: meno a priezvisko, adresa, telefónne číslo, e-mail a údajov uvedených v životopise zaslanom podľa čl. 5 štatútu, na účely overenia platnej účasti Účastníka súťaže v súťaži a v žrebovaní, odovzdanie ceny a na účely primeraného použitia v marketingovej komunikácii Organizátora.

Súhlas je udelený dobrovoľne a môže byť kedykoľvek odvolaný písomnou formou na adresu sídla Organizátora.

Účastník súťaže má práva podľa § 28 zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov, t. j. predovšetkým právo vyžadovať potvrdenie, či sú alebo nie sú osobné údaje o ňom spracúvané, právo na informácie o stave spracúvania svojich osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania, právo na opravu alebo likvidáciu nesprávnych alebo neaktuálnych osobných údajov v priebehu spracúvania, právo na likvidáciu osobných údajov, ak bol splnený účel ich spracúvania, právo na blokovanie osobných údajov z dôvodu odvolania súhlasu pred uplynutím času jeho platnosti, právo na základe bezplatnej písomnej žiadosti namietať voči využívaniu svojich osobných údajov na marketingové účely (reklamné a propagačné aktivity).

Účastník súťaže berie na vedomie a súhlasí s tým, že Organizátor je oprávnený s použitím automatizovaných, čiastočne automatizovaných alebo iných ako automatizovaných prostriedkov spracúvania spracúvať účastníkom poskytnuté osobné údaje v súlade s právnym poriadkom Slovenskej republiky.

Účastník súťaže dáva účasťou v súťaži Organizátorovi v súlade s ustanovením § 12 ods. 1 Občianskeho zákonníka súhlas s vyhotovením a použitím svojej podobizne, svojich písomných prejavov, obrazových snímok a obrazových a zvukových záznamov týkajúcich sa jeho osoby alebo prejavov osobnej povahy zaobstaraných Organizátorom v súvislosti s usporiadaním súťaže a odovzdávaním cien pre komerčné a preukazné účely na všetkých komunikačných médiách bez ohľadu na ich povahu a určenie všetkými obvyklými spôsobmi, s ich následnou úpravou a s ich prípadným spojením s inými dielami alebo zaradením do súborného diela.

Účastník súťaže udeľuje Organizátorovi tento súhlas po dobu povinnej archivácie dokumentov v súvislosti so súťažou, t.j. do konca roka 2014.

9. Práva Organizátora

Organizátor si vyhradzuje právo na zmenu štatútu, na zrušenie súťaže, jej odloženie, prerušenie, zmenu dĺžky trvania, ako aj zmenu podmienok súťaže, pravidiel žrebovania, dátumu uskutočnenia žrebovania. Zmenu štatútu a podmienok súťaže Organizátor zverejní na svojej webovej stránke www.yourdreamjob.sk.

Výherca nemá právny nárok na výmenu výhry/ceny alebo výplatu jej hodnoty formou peňažnej alebo inej kompenzácie (výmenou ceny za peniaze sa rozumie aj výmena ceny za cenný papier, vklad na vkladnej knižke alebo poistenia a pod.). Účastník súťaže berie na vedomie, že výhry nie je možné vymáhať súdnou cestou.

10. Záverečné ustanovenia

Účastníci súťaže sa môžu oboznámiť so súťažnými pravidlami na www.yourdreamjob.sk.

Zapojením sa do súťaže vyjadrujú všetci účastníci súťaže svoj súhlas riadiť sa týmto štatútom.

V prípade rozporu ustanovení tohto štatútu a pravidiel uvedených na rôznych propagačných materiáloch Organizátora, sa má za to, že platí úplné znenie štatútu zverejneného na www.yourdreamjob.sk.

V prípade akýchkoľvek nezrovnalostí, ktoré vyplynú z tejto súťaže alebo vzniknú v súvislosti s ňou, budú riešené rozhodnutím Organizátora.

Tento štatút nadobúda účinnosť voči tretím osobám dňom verejného vyhlásenia súťaže.


V Bratislave dňa 31.08.2013


McROY Slovakia, a.s.